Vedtægter for Foreningen Forum 

§1 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til By-, Bygnings- og Land-skabskultur. Foreningen er upolitisk. Dens formål er at virke for områdets interesser udadtil og indadtil og søge at fremme kontakten mellem medlemmerne ved afholdelse af et årligt FORUM-arrangement. Foreningens hjemsted er Arkitektskolen Aarhus,1 Nørreport 20, 8000 År-hus C.

§2 Forum-aktiviteter Der afholdes et årligt arrangement. Det placeres i september måned og strækker sig over en fredag-lørdag. Der ligger indeholdt i arrangementet en forpligtigelse til afholdelse af fagligt be-rigende aktiviteter. Udover det årlige arrangement forpligtiger den til en hver tid siddende bestyrelse2 sig til via 1-2 årlige medlemsudsendelser løbende at orientere medlemmerne.

§3 Medlemskab Optagelse i foreningen er betinget af, at medlemmet har taget afgang fra Institut for Arkitek-tonisk Kulturarv (tidl. Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje) på Arkitektskolen Aarhus.3 Der er ligeledes mulighed for at studerende tilknyttet ovennævnte afdeling kan være medlemmer. Der er endvidere mulighed for at optage enkeltmedlemmer på særlige vilkår. Fortsat medlemskab er afhængigt af indbetaling af det årlige fastsatte kontingent. Det står enhver frit for at søge om genoptagelse i foreningen.

§4 Kontingent Kontingentet fastlægges hvert år på Årsmødet. Det fastsatte beløber sig for tiden til kr. 200,00. Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende. De studerende medlemmer betaler ikke medlemskontingent. Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren.

§5 Bestyrelse Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer.4 Bestyrelsen kan bede en studerende træde ind i arbejdet. Bestyrelsen, der vælges på Årsmødet og kun her, konstitue-rer sig umiddelbart herefter. Bestyrelsen vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Fra en afgående bestyrelse overgår altid mindst et medlem til den nye bestyrelse. I praksis er der derfor altid 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Møder afholdes, når formanden finder det fornødent eller på foranledning af andre bestyrel-sesmedlemmer. Dagsorden skal angives. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsens medlemmer betaler ikke gebyr, herunder kontingent, for deltagelse i det årlige FORUM-arrangement.5

§6 Forum arrangement Planlægningen af det årlige FORUM-arrangement varetages af den til enhver tid siddende be-styrelse. Bestyrelsen varetager ligeledes alle de overordnede beslutninger, der ligger mellem afholdelsen af to Årsmøder.6

§7 Regnskab og revision Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. august til den 31. juli. Regnskabet skal før Årsmødets afholdelse være revideret af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet frem-lægges på Årsmødet. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Grundlaget for foreningens økonomi er dels de af foreningens medlemmer indbetalte kontin-genter, dels de beløb som medlemmerne afkræves for deltagelse i det årlige arrangement. Foreningens egenkapital må på intet tidspunkt udgøre mindre end kr. 10.000.

§8 Årsmødet Det årlige ordinære Årsmøde afholdes i september i forbindelse med det årligt afholdte FO-RUM-arrangement. Årsmødets dagsorden angives i forbindelse med udsendelse af invitation til arrangementet. Dagsorden for det ordinære Årsmøde skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Året der gik 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse 6. Fastsættelse af tidspunkt for efterfølgende års FORUM 7. Behandling af indkomne forslag/idéer 8. Eventuelt(7)

§9 Årsmødet er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af lo-vens fastsatte grænser.

§10 Årsmødets forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.8 Der føres protokol over Årsmødet. På det ordinære Årsmøde aflægges beretning om aktiviteter i det forløbne virkeår, fremlægges revideret regnskab til godkendelse – der mindst 8 dage før Årsmødet skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde -, behandles indkomne forslag – som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Årsmødet – og foretages valg til be-styrelsen. Årsmødets dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg af bestyrelsen skal være denne i hænde se-nest 14 dage før Årsmødet. For at stille forslag på Årsmødet kræves personlig nærværelse. Ved afstemninger gælder i al-mindelighed simpel stemmeflerhed.

§11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på Årsmødet. Alle medlemmer har ret til at stille forslag om vedtægtsændringer.

§12 Opløsning En beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på Årsmødet. Opløsningen kan vedtages med 2/3 af Årsmødets tilstedeværende stemmer.

§13 Tegningshæftelse Foreningen forpligtiges ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalin-ger og betale for indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.(9)

 

Noter 

1 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Arkitektskolen i Aarhus

2 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: planlægningsgruppe

3 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje på Arkitektskolen i Aarhus.

4 Ændret ved årsmøde 2012. Tidligere ordlyd: Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

5 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Bestyrelsens medlemmer betaler ikke gebyr for deltagelse i det årlige FORUM-arrangement, men skal som andre medlemmer betale det årlige kontingent.

6 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Planlægningen af det årlige FORUM-arrangement varetages af den til en hver tid siddende bestyrelse. Bestyrelsen varetager ligeledes alle de overordnede beslutninger, der ligger mellem af-holdelsen af to Årsmøder. Til støtte ved ajourføring af regnskab og udsendelse af medlemsudsendelser tilknyttes en sekretær, der har tilknytning til Arkitektskolen i Aarhus. Sekretæren fører endvidere medlemskartoteket og har heri-gennem overblik over hvilke medlemmer, der indbetaler kontingent. Sekretæren har myndighed til at indkalde til mø-de med deltagelse af mindst to bestyrelsesmedlemmer, såfremt der opstår en situation i det ovennævnte arbejde, der nødvendiggør dette. Sekretæren kan ligeledes, gennem bestyrelsen, rekvirere hjælp til løsning af større arbejdsopga-ver.

7 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Dagsorden for det ordinære Årsmøde skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Året der gik. 4. Valg af bestyrelse. 5. Fastsættelse af tidspunkt for efterfølgende års FORUM 6. Behandling af indkomne forslag/idéer. 7. Eventuelt.

8 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Årsmødets forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

9 Ændret ved årsmøde 2009. Tidligere ordlyd: Foreningen forpligtiges ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale for indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller tilknyttet sekretær nogen personlig hæftelse.